Sistema integrat de gestió

L’aposta de TUSGSAL per la qualitat i l’excel•lència i la voluntat d’oferir cada dia un servei millor, es tradueix en la implantació d’un sistema integrat de gestió en el qual conflueixen la protecció del medi ambient, la seguretat i la salut de les persones, la qualitat en la prestació del servei i la seguretat viària.

Política del sistema integrat de gestió

El resultat dels nostres esforços l’avalen aquestes certificacions:

ISO 9001
Gestió de la qualitat
Sota un Sistema Integrat de Gestió, es recull tot un mapa d’accions que ens permeten dirigir els nostres esforços en la millora de l’eficàcia i de la productivitat, incrementant la competitivitat, per poder proporcionar un servei de transport que satisfaci les expectatives dels nostres clients.


ISO 45001
Seguretat i salut en el treball
TUSGSAL ha implantat un sistema que permet  identificar i avaluar els riscos derivats del treball i fomenta també una cultura preventiva.


UNE-ISO 39001
Seguretat Viària
La nostra activitat juga un paper molt important en el sistema viari, per això hem identificat i avaluat els riscos de seguretat viària i hem impulsat un pla d'eliminació o minimització dels riscos i per reduir els accidents amb atenció especial sobre els que poguessin ser mortals o provocar lesions greus.


CERTIFICAT EMPRESA SALUDABLE
Sistema de Gestió que promou i protegeix la salut,  benestar i seguretat dels treballadors, així com la sostenibilitat de l'ambient de treball. Aquest model, pioner al món, està basat en els criteris de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i en la metodologia de millora contínua. Entén la salut com un estat complet de benestar físic, mental i social.Acredita el compliment de tots els requisits de qualitat en el servei atenent a vuit criteris de qualitat: accessibilitat, informació, regularitat, puntualitat, atenció al client, confort, seguretat i respecte pel medi ambient.


UNE-EN-13816
Transport de viatgers
Acredita el compliment de tots els requisits de qualitat en el servei atenent a vuit criteris de qualitat: accessibilitat, informació, regularitat, puntualitat, atenció al client, confort, seguretat i respecte pel medi ambient.


ISO 14001
Gestió ambiental
La nostra sensibilitat pel medi ambient i pel retorn dels recursos a la societat fa que disposem de processos que minimitzen l’impacte mediambiental que produïm. D’aquesta manera, podem garantir que complim amb les exigències ambientals dels clients, societat i administracions.
En aquesta línia de gestió ambiental, TUSGSAL forma part de l’àmbit d’aplicació del certificat UNE-ISO 14064:2012 Gasos d’efecte hivernacle que ha obtingut l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).


UNE-EN-ISO 50001
Sistema de gestió energètica
TUSGSAL dona un pas més en el seu compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat amb la implantació i certificació d’un sistema de gestió de l’energia, la funció del qual és establir els processos i mesures necessaris per garantir un ús eficient de l’energia. D’aquesta manera, es pretén reduir l’emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle i altres impactes ambientals lligats a al consum energètic.


DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental de flota de vehicles és una identificació de caràcter voluntari que s’atorga a les flotes de vehicles d’empreses i professionals autònoms respectuosos amb el medi ambient. És una etiqueta ecològica que concedeix la Generalitat de Catalunya per reconèixer aquells productes i serveis que compleixen uns requisits d’excel·lència ambiental, més enllà dels que són establerts com a obligatoris per la normativa vigent. Són regulats pel Decret 316/1994, de 4 de novembre, i pel Decret 296/1998, de 17 de novembre.


CERTIFICAT DE PROTOCOLS D'ACTUACIÓ DAVANT EL COVID-19
Aquest certificat garanteix que el servei de transport de viatgers que ofereix TUSGSAL és de total confiança sent un aval extern sobre l'efectivitat de les mesures que aplica la companyia i, de forma paral·lela, recolza que aquestes iniciatives compleixen amb les directrius marcades pel Ministeri de Sanitat en matèria de prevenció i higiene sobre el COVID-19. Les instal·lacions i serveis que s'han sotmès a l'auditoria d'AENOR tenen la seguretat d'estar aplicant protocols adequats i, a més, poden demostrar davant clients, empleats i públic en general el seu compromís per evitar la propagació del COVID-19.
 

IQNet SR10
Gestió i certificació de la Responsabilitat Social
L'estàndard internacional de gestió i millora IQNet SR10 recull les millors pràctiques i recomanacions a nivell internacional en matèria de responsabilitat social.
Amb aquesta certificació, TUSGSAL es compromet amb tots els seus grups d'interès en reforçar la seva gestió ètica, democràtica, inclusiva, justa, participativa, eficient i socialment transformadora. Tots aquests aspectes formen part d’una manera d'entendre l'activitat econòmica molt alineada amb el Desenvolupament Sostenible.


ES-CAT-000486
Esquema Europeu de Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS)

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), basat en la norma ISO 14001, defineix un esquema de gestió i auditoria ambientals i ajuda al desenvolupament de l’economia circular. Proposa una sistemàtica eficaç per ajudar les organitzacions a gestionar i millorar de manera contínua el seu acompliment ambiental. Les organitzacions reconegudes amb l'EMAS tenen una política mediambiental definida, fan ús d'un sistema de gestió mediambiental i donen compte periòdicament del funcionament d'aquest sistema a través d'una declaració mediambiental verificada per organismes independents. 

 

  
Distintiu de garantia de qualitat ambiental