CONSELLS

 • Des de la parada, aviseu-nos amb temps perquè puguem parar.
 • Faciliteu l’import exacte o el més aproximat amb monedes. Els conductors no poden facilitar canvi superior a 10 €.
 • Valideu sempre la targeta o abonament, encara que feu un transbordament.
 • Per seguretat i comoditat dels usuaris, plegueu el cotxet i situeu-lo a la zona reservada.
 • No distragueu el conductor.
 • Sigueu amables amb tothom i cediu els seients d’ús preferent a qui ho necessiti. Tenen preferència absoluta.
 • Situeu-vos a la porta de sortida quan s’apropi la vostra parada.
 • Demaneu parada amb antelació i verifiqueu la vostra sol·licitud.

 

DRETS DELS USUARIS

 • Ser transportats, sempre que el vehicle no estigui complet, i continuar el viatge a la mateixa línia, o altra línia d'itinerari semblant, en cas de parada per incidència.
 • Sol·licitar i rebre informació sobre els serveis o modificacions dels itineraris.
 • Ser tractats respectuosament i correctament.
 • Formular reclamacions i rebre’n resposta.
 • Viatjar de franc els menors de 4 anys.
 • Accedir al bus amb bicicleta plegable que no superi les dimensions 100x60x25 cm un cop plegada.
 • Accedir al bus amb escúters elèctrics acreditats.
 • Accedir al bus caminador per la rampa.

 

OBLIGACIONS

 • Reunir les condicions mínimes d’higiene i sanitat.
 • Disposar d’un bitllet o títol vàlid. Si és personalitzat, demostrar que en sou el titular.
 • Conservar el bitllet i mostrar-lo quan se sol·liciti.
 • Atendre les indicacions dels empleats o dels avisos a bord dels vehicles o les parades.
 • Evitar qualsevol maltractament a les parades i vehicles.
 • Observar el correcte comportament cap a la resta de persones usuàries, especialment cap a les persones grans, embarassades, amb mobilitat reduïda o discapacitat.

 

PROHIBICIONS

 • Viatjar sense bitllet o amb un bitllet manipulat.
 • Entrar o sortir del vehicle per la porta no indicada.
 • Entrar al vehicle si s’adverteix que està ple.
 • Impedir o forçar l’obertura o tancament de les portes.
 • Distribuir propaganda, fixar cartells, mendicar i vendre béns o serveis sense autorització expressa.
 • Fumar, vapejar, menjar o beure.
 • Introduir objectes o materials perillosos o molestos, excepte cotxets de bebè.
 • Tot comportament que impliqui perill, molèstia per a les altres persones.
 • Entrar animals excepte en cas de gossos pigall i animals domèstics que puguin ser transportats en receptacles convenientment preparats.
 • Entrar amb patinets o monocicles elèctrics.

 

INFRACCIONS I SANCIONS

 • L’incompliment de les obligacions serà sancionat amb una multa mínima de 100 €.

 

Aquest és un extracte del Reglament de Viatgers de Serveis de Transport Públic de superfície de l’AMB.

Podeu descarregar el reglament complet aquí i consultar modificacions posteriors i altres canvis d'aquesta norma aquí. També trobareu un exemplar complet disponible a l'Oficina d’Atenció al Client de TUSGSAL.